Visie & Missie | Vision & Mission

VISIE VAN JUKSKEI SA

Suid-Afrika se presisie gooi-sport vir almal

MISSIE VAN JUKSKEI SA

Om volhoubare groei van die sport Jukskei te promoveer deur die verbredig van die deelnemersbasis en deur ontwikkeling.

DIE WAARDES VAN JUKSKEI SA

Die waardes wat alle aktiwiteite van Jukskei SA insluit is:

  • Uitnemende sportbelewing;
  • Respek vir diversiteit;
  • Bied geleenthede vir groei;
  • Moedig innovering aan;
  • Motivering tot uitstekende prestasie

 

VISION OF JUKSKEI SA

Jukskei: South Africa’s precision throwing sport for all Jukskei

MISSION OF JUKSKEI SA 

To promote sustainable growth of the sport of Jukskei, through the broadening of the participation base and development

THE VALUES OF JUKSKEI SA

The values which will underpin all activities of Jukskei SA are:

  • Excellent sporting experience;
  • Respect for diversity;
  • Offer opportunity for growth;
  • Encourages innovation;
  • Motivation to excellent performance.

 

 

jukskei-protea-embleem