JSA Visie Missie Waardes | Vission Mission Values

VISION OF JUKSKEI SA | VISIE VAN JUKSKEI SA

South Africa’s precision throwing sport for all Jukskei | Suid-Afrika se presisie gooi-sport vir almal ,  Jukskei:

MISSION OF JUKSKEI SA  |  MISSIE VAN JUKSKEI SA

To promote sustainable growth of the sport of Jukskei, through the broadening of the participation base and development | Om volhoubare groei van die sport Jukskei te promoveer deur die verbrediging van die deelnemersbasis en deur ontwikkeling.

THE VALUES OF JUKSKEI SA | DIE WAARDES VAN JUKSKEI SA

The values which will underpin all activities of Jukskei SA are | Die waardes wat alle aktiwiteite van Jukskei SA insluit is:

  • Excellent sporting experience; Uitnemende sportbelewing;
  • Respect for diversity; Respek vir diversiteit;
  • Offer opportunity for growth; Bied geleenthede vir groei;
  • Encourages innovation; Moedig innovering aan;
  • Motivation to excellent performance. Motivering tot uitstekende prestasie

STRATEGIC GOALS OF JUKSKEI SA | STRATEGIESE DOELWITTE VAN JUKSKEI SA

The following seven thrusts are identified and will be pursued during the next five years | Die volgende sewe dryfkragte is geïdentifiseer en sal nagetreef word vir die volgende vyf jaar:

  • The active recruitment of participants and officials. Die aktiewe werwing van deelnemers en beamptes
  • The establishment of Jukskei as a recognised school sport. Die vestiging van Jukskei as ‘n erkende skolesport
  • The development and establishment of variations of competition and participation. Die ontwikkeling en vestiging van spelvariasies  van kompetisies en deelname.
  • The development of management skills and competencies of managers and administrators of Jukskei. Die ontwikkeling van bestuursvaardighede en vaardighede van bestuurders en administrateurs van Jukskei

The marketing of Jukskei as precision sport | Die bemarking van Jukskei as ‘n presisie gooi-sport
Effective communication within and of Jukskei | Effektiewe kommunikasie binne sowel as buite die spel Jukskei

To increase the ownership of decisions and strategic direction within Jukskei and in the greater sporting fraternity. Uitbreiding van eienaarskapbesluite en strategiese leiding binne Jukskei asook in die groter sportgemeenskap