JSA Akademie | Academy

Die Akademie bestuur alle opleiding en navorsing binne Jukskei SA.  Die volledige prosedure en pligtestaat van die JSA Akademie word in Reglement I uitgeengesit.

The Academy manages all training and research within Jukskei SA.  The complete procedures of the JSA Academy are set out in Regulation I.

DIREKTEUR AKADEMIE / DIRECTOR ACADEMY

Tinus Barnard
barnardtjukskei.co.za
Krugersdorp
West Rand
Gauteng

SEKRETARIS AKADEMIE / SECRETARY ACADEMY

Deidré Smit