Visie & Missie / Vision & Mission - JUKSKEI SA Website

Go to content

Main menu

Visie & Missie / Vision & Mission

Van Jukskei / About Jukskei
 
UITTREKSEL VAN JUKSKEIBOEK

VISION OF JUKSKEI SA
VISIE VAN JUKSKEI SA
Jukskei:
South Africa’s precision throwing sport for all Jukskei:
Suid-Afrika se presisie gooi-sport vir almal

MISSION OF JUKSKEI SA
MISSIE VAN JUKSKEI SA
To promote sustainable growth of the sport of Jukskei, through the broadening of the participation base and development. Om volhoubare groei van die sport Jukskei te promoveer deur die verbrediging van die deelnemersbasis en deur ontwikkeling.

THE VALUES OF JUKSKEI SA
DIE WAARDES VAN JUKSKEI SA
The values which will underpin all activities of Jukskei SA are:
• Excellent sporting experience;
• Respect for diversity;
• Offer opportunity for growth;
• Encourages innovation;
• Motivation to excellent performance. Die waardes wat alle aktiwiteite van Jukskei SA insluit is:
• Uitnemende sportbelewing;
• Respek vir diversiteit;
• Bied geleenthede vir groei;
• Moedig innovering aan;
• Motivering tot uitstekende prestasie


STRATEGIC GOALS OF JUKSKEI SA
STRATEGIESE DOELWITTE VAN JUKSKEI SA
The following seven thrusts are identified and will be pursued during the next five years: Die volgende sewe dryfkragte is geïdentifiseer en sal nagetreef word vir die volgende vyf jaar:
The active recruitment of participants and officials.
Die aktiewe werwing van deelnemers en beamptes
The establishment of Jukskei as a recognised school sport.
Die vestiging van Jukskei as ‘n erkende skolesport
The development and establishment of variations of competition and participation.
Die ontwikkeling en vestiging van spelvariasies  van kompetisies en deelname.
The development of management skills and competencies of managers and administrators of Jukskei. Die ontwikkeling van bestuursvaardighede en vaardighede van bestuurders en administrateurs van Jukskei

The marketing of Jukskei as precision sport.
Die bemarking van Jukskei as ‘n presisie gooi-sport
Effective communication within and of Jukskei. Effektiewe kommunikasie binne sowel as buite die spel Jukskei

To increase the ownership of decisions and strategic direction within Jukskei and in the greater sporting fraternity. Uitbreiding van eienaarskapbesluite en strategiese leiding binne Jukskei asook in die groter sportgemeenskap
 
 
 
Back to content | Back to main menu