LTPD - JUKSKEI SA Website

Go to content

Main menu

LTPD

Van Jukskei / About Jukskei
 
 
 
 
 

LTPD Long Term Participant Developement
Druk hier en laai af
Press here to download

 

LANGER TERMYN DEELNEMER ONTWIKKELING  (LTDO)

LONG-TERM PARTICIPANT DEVELOPMENT (LTPD)

LONG-TERM PARTICIPANT DEVELOPMENT
LANGER TERMYN DEELNEMER ONTWIKKELING
(Draft 7 / 7e weergawe)
JULIE / JULY 2013
2nd Wave Sports (SASCOC)

LONG-TERM PARTICIPANT DEVELOPMENT
LANGER TERMYN DEELNEMER ONTWIKKELING
(Draft 7 / 7e weergawe)
JULIE / JULY 2013
2nd Wave Sports (SASCOC)

1 Inleiding
2 Voorwoord
3 Die behoefte aan ‘n Langer Termyn Deelnemer Ontwikkelingsmodel (LTDO) in Jukskei
4 Van Inheemse Spel tot Wêreld Presiese Gooi Sport
5 Wat is die LTDO?
6 Die Tien Sleutel Faktore wat die LTDO beϊnvloed
6.1 Derlopende Verbetering (kaizen)
6.2 Die FUNdamentele – Ontwikkeling van Fisiese Geletterdheid
6.3 Kronologiese Ouderdom vs. Ontwikkelings Ouderdom
6.4 Verstandelike, Kognitiewe en Emosionele Ontwikkeling
6.5 Spesialisasie
6.6 Opleibaarheid
6.7 Periodisasie (Jaarlikse afrigting, kompetisie & herstel plan)
6.8 Die Tien Jaar Reël
6.9 Kalendar Beplanning vir Kompetisie
6.10 Stelsel Belyning en Integrasie
7 Die 10 S’e van Afrigting en Prestasie
7.1 Stamina (Uithouvermoë)
7.2 Sterkte
7.3 Spoed
7.4 Vaardigheid
7.5 Soepelheid
7.6 Struktuur / Statuur
7.7 Sielkunde
7.8 Lewensmiddele
7.9 Skoling
7.10 Sosio-Kultureel
8 Bou ‘n Pad:  Die Agt Fase LTDO (Speler Baan)
9. VOORGESTELDE DEELNAME PROFIEL
10 VOORGESTELDE TYE  
11 VOORGESTELDE SENIOR AFSTANDE
To be developed
12 Implimentering
12.1 Korttermyn Doelwitte 2012-2017 (5 jaar)
12.2 Langer termyn Doelwitte:  2025
13 Opsomming
14 Bedankings

AANHANGSEL EEN: Woordelys van Terme
AANHANGSEL TWEE: GESELEKTEERDE Bibliografie
AANHANGSEL DRIE: VAARDIGHEIDS MATRIKS
AANHANGSEL VIER: FISIESE, VERSTANDELIKE EN EMOSIONELE ONTWIKKELING VAN ALLE FASES
AANHANGSEL VYF: KOMPETISIE RIGLYNE
AANHANGSEL SES: MONITERING VAN GROEI
AANHANGSEL SEWE:  OPTIMALE OPLEIBAARHEID
AANHANGSEL AGT: HERSTEL EN REGENERASIE
AANHANGSEL NEGE: PERIODISASIE
AANHANGSEL TIEN:  DIE IMPAK VAN DIE LTDO OP DIE AFRIGTINGSRAAMWERK VAN JUKSKEI
AANHANGSEL TIEN:  OUERS EN DIE AFRIGTINGSRAAMWERK VAN JUKSKEI

Introduction
Foreword
The need for a Long Term Participant Development (LTPD) model in Jukskei
From Indigenous Game to World Precision Throwing
What is the LTPD?
The Ten Key Factors Influencing LTPD
Continuous Improvement (kaizen)
The FUNdamentals - Developing Physical Literacy
Chronological Age vs. Developmental Age
Mental, Cognitive and Emotional Development
Specialisation
Trainability
Periodisation (Annual training, competition & recovery plan)
The Ten Year Rule
Calendar Planning for Competition
System Alignment and Integration
The 10 S’s of Training and Performance
Stamina (Endurance)
Strength
Speed
Skill
Suppleness
Structure / Stature
(p) Sychology
Sustenance
Schooling
Socio-Cultural
Building a Pathway:  The Eight Stage LTPD (Player Pathway)
PROPOSED PARTICIPATION PROFILE
PROPOSED TIMES
PROPOSED SENIOR DISTANCES
Implementation
Short-term Objectives 2012-2017 (5 years)
Long-term Objectives:  2020
Summary
Acknowlegdements

APPENDIX ONE: Glossary of Terms
APPENDIX TWO: SELECTED Bibliography
APPENDIX THREE: VAARDIGHEID MATRIX
APPENDIX  FOUR: PHYSICAL, MENTAL / COGNITIVE AND EMOTIONAL DEVELOPMENT FOR ALL STAGES
APPENDIX FIVE: COMPETITION GUIDELINES
APPENDIX SIX: MONITORING GROWTH
APPENDIX SEVEN: OPTIMUM TRAINABILITY
APPENDIX EIGHT: RECOVERY AND REGENERATION
APPENDIX NINE: PERIODISATION
APPENDIX TEN: IMPACT OF THE LTPD AND COACHING FRAMEWORK ON JUKSKEI
APPENDIX TEN: PARENTS AND COACHING FRAMEWORK ON JUKSKEI

FOR TOO LONG we’ve played and ignored practice.
FOR TOO LONG coaching meant getting tips from friends.
FOR TOO LONG we’ve underachieved as players.
FOR TOO LONG our champions have been mostly champions by chance.
IT’S TIME to make champions BY DESIGN and PARTICIPANTS FOR LIFE

FOR TOO LONG we’ve played and ignored practice.
FOR TOO LONG coaching meant getting tips from friends.
FOR TOO LONG we’ve underachieved as players.
FOR TOO LONG our champions have been mostly champions by chance.
IT’S TIME to make champions BY DESIGN and PARTICIPANTS FOR LIFE

 

Inleiding

Introduction

Jukskei Suid-Afrika (JSA) is dankbaar en opgewonde om Jukskei se Langer Termyn Deelnemers Ontwikkelings Gids (LTDO) te ontwerp en ontwikkel – voorwaar “Jukskei Vir Almal.”  Jukskei is geteiken deur SASCOC in die 2e Golf van Sportkodes wat met die fasilitering van SASCOC en spesifiek die sportwetenskaplike, Prof Istvan Balyi, stigter van die National Coaching Institute British Columbia  (Sport Canada) & SASCOC.

Jukskei South Africa (JSA) is grateful and excited to design and develop its Long-Term Participant Development (LTPD) Guide, truelly “Jukskei for All.”   Jukskei was targeted by SASCOC to become part of the 2nd Wave of Sportscodes to design their own LTPD under the careful guidance of a team led by Prof Istvan Balyi, Sport Scientist and founder of the National Coaching Institute British Columbia  (Sport Canada) & SASCOC.

SASCOC het 88 geaffilieerde sportsoorte en die volgende 14 sportkodes was deel van die 1e golf (*Olimpiese sporte):

SASCOC has 88 affiliated sports codes and the following 14 sporting codes were in the 1st wave (*Olympic sports):

• Bofbal / Baseball
• Boks */ Boxing *
• Krieket / Cricket
• Fietsry* / Cycling*
• Gimnastiek* / Gymnastics
• Judo*
• Orientiëring / Orienteering
• Seilsporte* / Sailing*
• Muurbal / Squash
• Swem* / Swimming*
• Netbal / Netball
• Tennis*
• Tafeltennis* / Tabletennis*
• Vlugbal* / Volleyball*

Die volgende 20 sport kodes maak deel van die 2e golf uitrol van die LTDO:

The following 20 sporting codes are part of the rolling out of the 2nd  wave LTPD:

• Jukskei
• Korfbal / Korfball
• Lewensredding / Lifesaving
• Kragoptel * / Power Lifting*
• Rugby
• Sagtebal / Softball
• Tenpin Bowling
• Driekamp / Triathlon
• Gewigoptel* / Weightlifting*
• Stoei* / Wrestling*
• Hengel / Angling
• Atletiek* / Athletics*
• Rolbal / Bowls
Kanovaart* / Canoeing*
• Skaak / Chess
• Biljart Sport / Cue Sport
• Perdesport* / Equestrian*
• Figuur Skaats* / Figure Skating*
• Voetbal* / Football*
• Hokkie* / Hockey*

“Your past success guarantees NOTHING!”
“Change is inevitable, Progress is optional

Hierdie ontwikkelingsmodel beskryf ‘n agt-fase proses in die afrigting van deelnemers in Jukskei.  Die model is deelnemer gesentreerd, met dryfkragte van afrigting, administrasie, beamptes en sportwetenskap. Die model erken die ontwikkelingsouderdom, die volwassenheidsvlak van individue, en sinchroniseer die deelname met afrigting en afronding in Jukskei – ‘n Presisie Gooisport vir Almal.
Die LTDO sal Jukskei in SA heeltemal verander na ‘n wetenskaplike en beplande sport wat ontwikkel het vanuit ‘n vryetyd en ontspannings familie aktiwiteit.  Vele bestaande denkpatrone, praktyke van Jukskei wat binne die sport opereer sal moet aanpas om hierdie paradigma van wetenskaplik bewyste konsepte en nuwe kennis van deelname in jukskei te integreer.  Veranderinge gaan nie meer in raadsale gebeur en op dokumente (op papier) nie – ons moet instaat wees om aan te pas, om plooibaar te wees en te glo dat die LTDO Jukskei kan bystaan om te groei en te ontwikkel.  Om ‘n “Sport vir Almal” te word moet ons die uiters tegniese en moeilike sport verander om meer toeganklike reels en kompetisies te ontwikkel.  

This development model describes a eight stage process in the training of participants in Jukskei.  The model is participant centered, with thrusts from coaching, administration, officials and sport science.  The model recognises the developmental age, the maturation level of individuals, and synchronizes the participation with training and completion in Jukskei –a Precicion Throwing Sport for All.Power
The LTPD will change Jukskei in SA completely to become a scientifically and planned sport developed from a leisure and recreational family activity.  Many set patterns of thoughts, practicing of Jukskei and operating within the sport will have to adapt to this paradigm of scientifically proven concepts and integrate new knowledge in participation.  No longer will changes happen in boardrooms and in documents (on paper) – we will have to be able to adapt, to become flexible and to belief that the LTPD can assist Jukskei to grow and develop.  In order to become a “Sport for All” we will have to change the very technical and difficult sport to more accessible rules and competitions.  

Voorwoord

Foreword

Hierdie gids stel die konseptuele raamwerk vir deelnemersontwikkeling bekend en verduidelik en voorsien belangrike leiding aan Jukskei SA, die lede en deelnemers soos ons voortgaan om die gedeelte visie nastreef om ‘n sportsisteem te groei wat op die voorgrond is met teorie en praktyk.  Hierdie LTDO Gids, is in ooreenstemming met die “Sport Canada’s Long-Term Participant Development Resource Paper” en gebaseer op gidse soos voorsien van ander sportkodes in SA, en aangepas is vir Jukskei.  Die Die oogmerk van die LTDO is om as katalis vir verandering en verbetering op te tree wat ons sport kan rig om die doelwitte te koester van beide lewenslange deelname en intersnasionale uitnemendheid.  Die bronnegids sluit ‘n assessering van die huidige stand van Jukskei in Suid-Afrika in, sowel as ‘n beskrywing van die strategieë wat ons glo benodig word om die doelwitte te bereik.  
Om die doelwitte te bereik is dit nodig:
• Om ‘n samewerkende vennootskap tussen Jukskei SA, Provinsiale Federasie, Unies, Klubs en Skole, in die sportstelsel te erken wat die rolle van alle deelnemers erken en almal se rolle kan fasiliteer.  Die deelnemers sluit beide die lede van JSA in en daardie deelnemers wat buite die organisasie die sport beϊnvloed (bv. multi-sport organisasies, gemeenskapsrekreasie organisasies, skole, universiteite, ens.).
• Om wetenskaplike en sistematiese afrigting op alle vlakke te ontwikkel.
• Om ‘n effektiewe deelnemersraamwerk van intree tot elite vlakke te ontwikkeling.
• Om programme op deelnemers se ontwikkelings fases te ontwerp.
• Om langtermyn strategieë eerder as korttermyn fokus te ontwikkel.
Jukskei Suid-Afrika (JSA) is dankbaar en opgewonde om Jukskei se Langer Termyn Deelnemers Ontwikkelings Gids te ontwerp en ontwikkel – voorwaar “Jukskei Vir Almal.”  

This guide introduces and explains the conceptual framework for participant development and as such provides essential guidance for Jukskei SA, its members and participants as we pursue the shared vision of evolving into a sport system that is in the forefront of theory and practice.  This LTPD Guide, which is consistent with Sport Canada’s Long-Term Participant Development Resource Paper and based on guides provided from other sport codes in SA, and customised for Jukskei.  The intention of the LTPD is to act as catalysts for change and improvement that can help our sport achieve its goals of fostering both life-long participation and international excellence.  This resource guide includes an assessment of the current state of Jukskei in South Africa as well as a description of the strategies we believe are required to reach our goals.  

To reach these goals will require:
• A cooperative partnership between Jukskei SA, Provincial Federations, Unions, Clubs and Schools, within a sport system that recognises and facilitates the roles of all participants.  These participants include both those that are integral to the JSA and those that are external to the organisation (e.g. multi-sport organisations, community recreational organisations, schools, universities, etc.).
• Scientific and systematic coaching development at all levels.
• An effective participant development framework from entry to elite levels.
• Programmes tailored specifically to a participant’s development stage.
• Long-term strategies rather than a short term focus.
Jukskei South Africa (JSA) is grateful and excited to design and develop its Long-Term Participant Development (LTPD) Guide, truelly “Jukskei for All.”

Die behoefte aan ‘n Langer Termyn Deelnemer Ontwikkelingsmodel (LTDO) in Jukskei

The need for a Long Term Participant Development (LTPD) model in Jukskei

Die LTDO sal Jukskei in SA heeltemal verander na ‘n wetenskaplike en beplande sport wat ontwikkel het vanuit ‘n vryetyd en ontspannings familie aktiwiteit.  Vele bestaande denkpatrone, praktyke van Jukskei wat binne die sport opereer sal moet aanpas om hierdie paradigma van wetenskaplik bewyste konsepte en nuwe kennis van deelname in jukskei te integreer.  Veranderinge gaan nie meer in raadsale gebeur en op dokumente (op papier) nie – ons moet instaat wees om aan te pas, om plooibaar te wees en te glo dat die LTDO Jukskei kan bystaan om te groei en te ontwikkel.  Om ‘n “Sport vir Almal” te word moet ons die uiters tegniese en moeilike sport verander om meer toeganklike reels en kompetisies te ontwikkel.  

Dit is nie meer spelers se kinders wat die toekoms van jukskei verseker nie maar die kinders van nie-spelers wat die toekomstige leiers en die voortbetaan van Jukskei moet verseker.  Dit is nie meer dat Jukskei ‘n trasioneel Afrikaanse sport is wat deur ‘n homogene groep van soortgelyke agtergrond gespeel word nie – ons sal die kopskuif moet maak as ons vir nog 70 jaar wil bly voortbestaan.  Die primere aandeelhouers sal moet erken dat almal verantwoordelik is en rigting moet aandui.  Die huidige generasie sal die sterkpunte van die sport (taktiese, presisie en baie sosiale sport) tot ‘n nuwe konsep te transformeer wat beide die eienskappe wat Jukskei pret maak en tog ‘n Sport vir Almal is
Die LTDO:
• Gaan oor VERANDERING!!
• ‘n Konstante VERANDERING van
 DENKE
 GESINDHEID
 SPORTBELEWING
 DEELNAME
 BESTUUR

The LTPD will change Jukskei in SA completely to become a scientifically and planned sport developed from a leisure and recreational family activity.  Many set patterns of thoughts, practicing of Jukskei and operating within the sport will have to adapt to this paradigm of scientifically proven concepts and integrate new knowledge in participation.  No longer will changes happen in boardrooms and in documents (on paper) – we will have to be able to adapt, to become flexible and to belief that the LTPD can assist Jukskei to grow and develop.  In order to become a “Sport for All” we will have to change the very technical and difficult sport to more accessible rules and competitions.  

No longer are children of players the future but will children of non-players become the future leaders and the existence of Jukskei.  No longer can Jukskei be a traditional Afrikaans sport played with a homogeneous group with similar background – we have to make the mind shift if we want to survive for another 70 years.  The primary stakeholders will have to acknowledge that everybody will have to be responsible and provide direction.  The current generation will have to maintain the strengths of the sport (tactical, precision and very sociable sport) to transform to new concepts both retaining the characteristics that make Jukskei fun and sports for all
The LTPD
• Is about CHANGE!!
• Is a constant CHANGE of
 THOUGHTS
 ATTITUDE
 SPORT FULFILLMENT
 PARTICIPATION
 MANAGEMENT

Die LTDO sal steun op die volgende pilare wat aan die volgende vereistes behoort te voldoen:

The LTPD will rely on the following pillars that will have to fulfill the following requirements:

Deelnemers
• Geniet die sport.
• Ontwikkeling voldoende fisiese geletterdheid.
• Ontwikkeling voldoende Jukskei vaardigheid.
• Word selfgedrewe en demonstreer onafhanklike inisiatief om te leer en vaardighede te ontwikkel.
• Minder speel net vir eie selfvervulling.

Participants
• Enjoying the sport.
• Developing sufficient physical literacy.
• Developing sufficient Jukskei skills.
• Becoming self-reliant and demonstrating independent initiative in learning and developing vaardigheid.
• Less only playing for the sake of own fulfillment.

Afrigters
• Is opgelei.
• Het ‘n deeglike begrip van die LTDO beginsels van Jukskei.
• Gehoorsaam die JSA Gedragskode.
• Verstaan waar en hoe hulle in die groter stelsel inpas.
• Toegewyd om deelnemers te ondersteun ten einde hul doelwitte te bereik.

Coaches
• Being educated.
• Having a thorough understanding of the LTDP principles for Jukskei.
• Adhering to the JSA’s Code of Ethics.
• Understanding where and how they fit into the “system”.
• Committing to supporting participants in achieving their goals

Klubs
• Verskaf behoorlike afrigting en en kompetisie fasiliteite.
• Het opgeleide beamptes wat werwing, afrigting en Jukskei op ‘n georganiseerde basis kan bestuur.
• Neem skole aan en werf jong mense in die omliggende gemeenskap.
• Voorsien ‘n ondersteunende struktuur (afrigting, hulpbronne, toerusting, geleenthede, ens).
• Bied Jukskei Ontwikkelingsprogramme aan.
• Het ‘n variasie in oefen en kompetisies.

Clubs
• Providing proper training and competition facilities.
• Have trained officials that can recruit, coach and manage Jukskei on a organised base.
• Adopt schools and recruit young people in the surrounding communities.
• Providing a support structure (coaching, resources, equipment, opportunities, etc).
• Operating developmental Jukskei programs.
• Have variation in practice and competitions.

Beamptes
• Voorsien ondersteuning en pas reëls aan om geleentheid te gee om LTDO te verwesenlik.
• Is opgelei en staan by met verantwoordelikheid op verskillende vlakke.
• Om meer vrywilligers te werf om deelnemers te ondersteun as afrigters, skeidsregters, bestuurders en wedstryd beamptes

Officials
• Providing support and adapt rules to provide opportunity to fulfill the LTPD.
• Being trained and assist with responsibilities at different levels.
• To recruit more volunteers to supports the athletes as coaches, umpires, managers and match officials.

Ouers
• Voorsien ondersteuning en leiding en maak hul kind se betrokkenheid in Jukskei aangenaam.
• Word opgelei oor Jukskei en hoe daar in die sport vordering gemaak word.
• Verstaan die konsepte dat verhoogde aktiwiteit die huidige tendense in kinderjare en gesondheid verbandhoudende sake (bv. volwasse obesiteit, kardiovaskulêre siektes en gebruik van middels) omkeer.

Parents
• Providing support and guidance and making their child’s involvement in Jukskei enjoyable.
• Being educated about Jukskei and how one can progress through the sport.
• Understanding the concept that increased activity reverses the current trends in childhood and health related issues (e.g. adult obesity, cardiovascular disease and use of substances).

JSA / Provinsiale Liggame
• Verseker gepaste programme is in plek vir die gebruik deur klubs, afrigters, beamptes, ens.
• Is ‘n bron van inligting, kundigheid en ondersteuning; voorsien die nodige inligtingen kommunikasie in die ontwikkeling van alle deelnemers.

The JSA / Provincial Bodies
• Ensuring appropriate programming is in place for use by clubs, coaches, officials, etc.
• Being a source of information, expertise and support; providing necessary information and communications in the development of all the participants.

Van Inheemse Spel tot Wêreld Presiese Gooi Sport

From Indigenous Game to World Precision Throwing

Daar is ‘n lang pad wat vir Jukskei voorlê.  Ons huidige beperkte poel van deelnemers maak dit eintlik makliker teenoor groter en meer gevestigde sportsoorte.  In die 1980’s was daar meer as 30 000 geregistreerde deelnemers.  Die LTDO model voorsien ons van ‘n duidelike stel onderliggende beginsels wat sal dien om Jukskei in ‘n gewilde sport te ontwikkel en werklik
“ ’n Sport vir Almal” te wees.

There is a long journey for Jukskei ahead.  Our current limited pool of participants is advantageous in that our efforts are less impeded by the historical legacy of larger, better-established sports.  In the 1980’s there were more than 30 000 registered players.  The LTPD model provides us with a clear set of principles that will serve to underpin and guide our efforts to turn Jukskei into a popular and winning sport and to become a “Sport for All”.

Wat is die LTDO?

What is the LTPD?

Die LTDO-model sal die maatstaf wees om die effektiwiteit van deelname, administrasie en ondersteunende stelsels in Jukskei as ‘n sport te meet en te evalueer.  Die model is duidelik ontwerp om “wat is nodig om te doen” en “hoekom”, as ons as sport wil bloei.  Die bou van ‘n implimenteringsplan vanaf hierdie strategie sal ons bemagtig om ‘n komprehensiewe padkaart na sukses te ontwerp.  Uiteindelik, deur die LTDO beginsels te verstaan en dit te belyn en uit te voer, sal ‘n optimale ontwikkelings omgewing vir huidige en toekomstige jukskei deelnemers gevestig word.

Jukskei is ‘n laat- spesialisasie sport.  Die einskappe van ‘n laat-spesialisasie sport is dat spesialisiasie voor die ouderdom van 10 nie aanbeveel word nie want dit dra by tot vroeë uitbranding, uitsakking en algehele uittrede van deelname (bewyse in verskeie studies).  Die LTDO gids vir Jukskei – maak gebruik van verskillende fases wat gekoppel is aan die belynde generiese LTPD konsepte, maar nou met ‘n groter fokus op Jukskei.  Dit fokus ook op die vereistes van die sport op die hoogste vlak, maar behou die kern aspekte van ouderdom en vermoë gepas vir die program en evaluering.  

In die agt fases van die LTPD model vir Jukskei is die eerste drie fases gefokus op pret en fisiese geletterdheid.  Kinders groei en verbeter in die sport deur programme wat ontwerp word om die basiese tegniese vaardighede in ‘n avontuurlike omgewing, wat ook help met die ontwikkeling van die algehele motoriese en sport vaardighede.  In die volgende drie fases is daar ‘n oorgang na verdere ontwikkeling, uitnemende uitvoering in Jukskei of dan lewenslange deelname.  Vir deelnemers wat na uitnemendheid streef word groter spesialisasie in Jukskei en ‘n verbreding van die kompetisie vlak namante hul atleties volwassenheid bereik en na nasionale en internasionale deelname beweeg.  Ongeag die vlak van uitnemendheid of bemeestering van die sport, sal deelname in Jukskei kan gesondheid, fiksheid en geestelike ingesteldheid van Suid-Afrikaners van alle ouderdomme verbeter, ‘n ware “Sport vir Lewe”

This LTPD model will become the benchmark to measure and evaluate the effectiveness of participation, administration and the supporting systems within Jukskei as a sport.  The model clearly delineates “what needs to be done” and “why”, if our sport is to flourish.  Building an implementation plan from our strategy will enable us to create a comprehensive roadmap to success.  Ultimately, by understanding and adhering to LTPD principles and practices, an optimal developmental environment for current and future jukskei participants to be established.

Jukskei is a late specialisation sport.  Characteristic of late specialisation sports is that specialisation prior to age 10 is not recommended since it contributes to early burn-out, drop-out, and retirement from training and competition (evidence in many studies).  This document - the LTPD Guide for Jukskei - utilises a number of stages that are seamlessly linked in with the generic LTPD concept, but with an Jukskei-specific focus.  The latter focus reflects the requirements of the sport at the highest level, yet retains, at its core, the concept of age and ability appropriate programming and evaluation.  

Within the eight stage LTPD model for Jukskei the first three stages focus on fun and physical literacy  Children grow and improve within the sport through programs designed to introduce the basic technical ability in an adventurous environment, which assists in the development of overall motor and sport ability.  Following the first three stages, there is a transition to either further development or excellence in Jukskei or life-long participation in Jukskei and/or other sports at the recreational or less competitive level.  For participants who wish to pursue excellence, increasing specialisation in Jukskei and an expanding focus on competition permit them to mature athletically and aspire to national and international podiums.  Regardless of the level of excellence or sport-mastery achieved however, participation in Jukskei can enhance the health, fitness and mental well-being of South Africans of all ages.  Jukskei is a true “Sport for Life”

Die Eerste 3 Fases moedig Fisiese geletterdheid en Sport vir Almal aan:
• 1. Aktiewe Begin
• 2. FUNdamentele        
• 3. Leer om te Oefen   

The first 3 stages encourage physical literacy  and sport for all:
1. Active Start  
2. FUNdamentals       
3. Learning to Train   

Die volgende 4 fases Fokus op Uitnemendheid:
• 4. Oefen om te Oefen   
• 5. Leer om te kompeteer
• 6. Oefen om te kompeteer
• 7. Oefen om te Wen

The next 4 stages focus on Excellence:
4. Training to Train  
5. Learning to Compete  
6. Training to Compete  
7. Training to Win

Die Finale fase moedig lewenslange fisiese aktiwiteit aan:
• 8. Lewenslank Aktief

The final stage encourages life-long physical activity  :
8. Active for Life

Die Tien Sleutel Faktore wat die LTDO beϊnvloed

The Ten Key Factors Influencing LTPD

Navorsing het 10 belangrike faktore geidentifiseer wat deelnemer ontwikkeling beïnvloed.  LTDO programme sal verseker dat deelnemers optimale ontwikkeling kan ervaar in Jukskei maar so ook ‘n lewenslange betrokkenheid by fisiese aktiwiteit en ‘n gesonde lewensstyl.

Research has identified 10 important factors that influence participant development. LTPD programs will ensure that participants can experience optimal development in Jukskei as well as lifelong involvement in fisiese activity and a healthy lifestyle.

Deurlopende Verbetering (kaizen)
Kennis, begrip en sport tegnieke en teorieë verander aanhoudend.  Die konsep van deurlopende verbetering stam van die gerespekteerde Japanese industriele filosofie bekend as kaizen.   Hierdie konsep strek oor alle aspekte van Jukskei SA en die vennote organisasies (provinsiale affiliate en klubs) in ons poging om deurlopend te verbeter en te groei in ‘n lewendige en progressiewe sport gemeenskap.  LTDO is ‘n dinamiese raamwerk wat gebruik maak van deurlopende verbetering en maak aanpassings gebasseer op sleutel beginsels.  LTDO promoveer ‘n integrasie van sport, fisiese opvoeding, ontspanning en gesondheid en opvoeding.

Knowledge, understanding, and sport techniques and theories are constantly evolving.  The concept of continuous improvement is drawn from the respected Japanese industrial philosophy known as kaizen.  This concept extends to all aspects of Jukskei SA and its partner organisations (provincial affiliates and clubs) in our efforts to continually improve and evolve into a vibrant and progressive sports community.  LTPD is a dynamic framework that utilises continuous adjustments based on key principles.  LTPD promotes integration between sport, fisiese education, recreation, health and education.

Die FUNdamentele – Ontwikkeling van Fisiese Geletterdheid
Fundamentele bewegingsvaardighede (hardloop, gooi, vang, bons, spring, ens.) en fundamentele jukskei vaardighede is gelyk aan Fisiese Geletterdheid en die verkenning van die omgewing.  Hierdie FUNdamentele bewegingsvaardighede moet gedurende kinderjare bekendgestel word deur pret (“FUN”) en speletjies.  Jukskei voorsien uitstekende inleiding tot vaardighede wat vir Jukskei benodig word: balans, ratsheid, koöordinasie, konsentrasie, ritme en sterkte.  Dit is belangrik dat kinders die basiese vaardighede moet ontwikkel voordat hul groei spurt begin.  ‘n Persoon wat nie oor die basiese koördinasie vaardighede beskik nie het ‘n kleiner geleentheid om in verskeidenheid van sporte te presteer..

Die literatuur oor deelnemers groei en ontwikkeling dui daarop dat kinders eers die fundamentele bewegingsvaardighede en fundamentele jukskei vaardighede moet bemeester voordat hulle die meer komplekse jukskei vaardighede en strategieë moet aanleer.

The FUNdamentals - Developing Fisiese Geletterdheid
Fundamental movement skills (running, throwing, catching, hopping, bounding, etc.) and fundamental sport skills equals physical literacy  and reading the environment.  These FUNdamental movement skills should be introduced during childhood through FUN and games.  Jukskei provide an excellent introduction to skills required for Jukskei: balance, agility, coordination, concentration, rythm and strength.  It is important that children develop the basic skills before the onset of their growth spurt.  A person that does not achieve basic coordination skills may have a lower opportunity to succeed in a variety of sports.The literature on participant growth and development indicates that children should master the fundamental movement skills and fundamental sport skills before learning more complicated jukskei skills and strategies.  

Kronologiese Ouderdom vs. Ontwikkelings Ouderdom
Groei en ontwikkeling varieer grootliks tussen individue.  LTDO oorweeg elke deelnemer se ontwikkelings ouderdom eerder as die chronologiese ouderdom om te verseker dat gepaste programme voorgestel word soos die individu groei en volwassenheid bereik.  Om vroeë, intermediêre en laat volwassenheid te identifiseer stel die afrigter in staat om die gepaste kompetisie program te ontwerp na gelang die deelnemer se opleibaarheid en gereedheid.  Die begin van die groei spurt en die piek van die groei spurt is betekenisvol in die toepassing van die LTDO in opleiding en programontwerp.

Chronological Age vs. Developmental Age
Growth and development varies greatly between individuals.  LTPD considers each participant’s developmental age rather than chronological age to ensure appropriate programs are introduced as the individual grows and matures.  Identifying early, average, and late matures will enable the coach to design appropriate training and competition programs that match each participant’s trainability and readiness.  The beginning of the growth spurt and the peak of the growth spurt are very significant in LTPD applications to training and program design.

Verstandelike, Kognitiewe en Emosionele Ontwikkeling
LTDO fokus op die hele deelnemer.  Opleiding behoort fisiese, verstandelike, kognitiewe en emosionele ontwikkel insluit.  ‘n Holistiese benadering tot die ontwikkeling van die Jukskei deelnemer sluit ook voortdurende beklemtoning van etiese aspekte, regverdige deelname en karakterbou.  Deelnemers sal lewensvaardighede deur jukskei leetr soos hulle vorder deur die fases van die Jukskei model.  Kognitiewe, verstandelike en emosionele (affektiewe) elemente het ‘n betekenisvolle effek op die deelnemer se prestasie en moet geprioritiseer word in die langer termyn deelnemer ontwikkeling.

Mental, Cognitive and Emotional Development
LTPD focuses on the whole participant.  Training should include fisiese, mental, cognitive, and emotional development.  A holistic approach to the development of a Jukskei participant includes emphasis on ethics, fair play and character building throughout.  Participants will learn life skills through sport as they progress through the stages of the Jukskei model.  Cognitive, mental and emotional (affective) elements have a significant effect on participants' performance, and must be prioritised in long-term participant development.  

Spesialisasie
Jukskei is ‘n intermediêre tot laat-spesialisasie sport.  Deelnemers kan begin spesialiseer tussen die ouderdomme van 12 – 15 jaar om hul potensiaal wat hulle kan bereik te optimaliseer om wêreldklas prestasie vlakke te kan bereik.  Dit beteken nie dat hulle moet wag om te begin om Jukskei te begin speel nie maar hulle behoort deel te neem aan verskillende sportsoorte voor die ouderdom om “fisiese geletterdheid” te bereik.

Vroeë spesialisasie in ‘n laat- spesialisasie sport kan bydra tot:
• Oorbeklemtoning op sport spesifieke voorbereiding / eensydige voorbereiding
• Tekort aan ontwikkeling van basiese beweging en sport vaardighede
• Ooreising van beserings
• Vroeë uitbranding
• Pre-mature uittrede uit oefening en kompeterende deelname

Specialisation
Jukskei is an intermediate to late specialization sport.  Participants could move to specialize in between the ages of 12 - 15 to optimize their potential to reach world class performance levels.  This does not mean that they should wait to begin Jukskei at this age, but they should participate in a variety of different sports prior to this age to achieve “physical literacy  ”.

Early specialisation in a late specialisation sport can contribute to:
• Overemphasis on sport specific preparation/ one-sided preparation
• Lack of development of basic movement and sport skills
• Overuse injuries
• Early burnout
• Premature retirement from training and competition.


Opleibaarheid
Alle areas van beoefening is opleibaar maar vir deelnemers om hul optimale potensiaal te bereik, moet die vensters van optimale opleibaarheid geidentifseer word.  Opleibaarheid  fokus op hoe die deelnemer sal optree teenoor die oefen programme in die verskillende fases van hul groei  en ontwikkeling, wat die afrigter geleentheid bied om geskikte programme te ontwerp tot voordeel van die betekenisvolle opleibare periodes. As Jukskei deelnemershul volle genetiese potensiaal wil bereik, moet hulle die regte tipe oefening op die regte tyd doen.  Sou hulle nie die regte tyd kies nie sal hulle steeds die potensiaal hê maar nooit so goed vaar as wat hulle kon nie.

Trainability
All areas of performance are always trainable, but for participants to reach their maximum potential, windows of optimal trainability must be identified. Trainability focuses on how participants respond to the training programs at different stages of their growth and development, allowing coaches to design appropriate programs to take advantage of their most significant training periods. If Jukskei participants are to reach their genetic potential, they must do the right type of training at the right time. If they do not, they will still have the potential to be very good, but they will never be as good as they might have been.

Periodisasie (Jaarlikse afrigting, kompetisie & herstel plan)
Periodisasie behels koörinering van alle aspekte van afrigting/opleiding, kompetisie en herstel in ‘n sistematiese, wetenskaplik, geintegreerde plan wat die deelnemer/span in staat sal stel om die beste prestasie in beskikbare tyd te lewer.

In Jukskei bteken dit die afrigters moet besluit wat wanneer afgerig moet word. Die resulte sal ‘n plan vir afrigting, kompetisie, en herstel wees om optimale verbeteringe en prestasie te lewer.

Periodisation (Annual training, competition & recovery plan)
Periodization entails coordinating all aspects of training, competition and recovery into a systematic, scientific, integrated plan that will enable the athlete/ team to achieve the best possible performance at the desired time.

In Jukskei this means that coaches must decide what needs to be trained, and when to train. The result will be a plan for training, competition, and recovery to produce optimal improvements in performance and achieve peak performance when required.

Die Tien Jaar Reël
Wetenskaplike navorsing bewys dat dit ‘n minimum van 10 jaar en 10,000 ure van oefening neem vir die talentvolle atleet om die elite vlak van prestasie te bereik.  Vir atlete en afrigters, beteken dit in 3 ure per dag van oefening of kompetisie vir 10 jaar.  Daar is nie kortpaaie nie, deelnemer ontwikkeling is ‘n lang-termyn proses.  Kort-termyn doelwitte moet nooit die langtermyn doel ondermyn nie.

The Ten Year Rule
Scientific research has concluded that it takes a minimum of 10 years and 10,000 hours of training for a talented athlete to reach elite levels.  For athlete and coach, this translates into slightly more than 3 hours of training or competition daily for 10 years.  There are no shortcuts; participant development is a long-term process.  Short-term performance goals must never be allowed to undermine the long-term goals.

Kalendar Beplanning vir Kompetisie
Optimale kompetisie beplanning vir alle fases is krities vir die ontwikkeling van die atleet/deelnemer.  By sekere fases is die ontwikkeling van vaardighede belangriker as kompitisie en in latere fases is die kompitisie deelname weer belangriker as vaardighede.  Jukskei het baie soorte kompetisies maar ons sal moet verseker dat elke fase ‘n toepaslike balans het vir Oefen vir kompetisie.
Die plaaslike kompetisies en kalender moet die LTDO ondersteun en daarmee belyn word.  Verskillende fases van ontwikkeling het ander behoeftes.  Gedurende die eerste vier fases van die LTDO  (dit is tot Oefen om te Oefen), is oefening en ontwikkeling die belangrike dryfkrag en belangriker as kompetisies en korttermyn sukses.  In die latere fases neem deelnemers aan verskeidenheid kompetisies deel en presteer op alle vlakke.

Calendar Planning for Competition
Optimal competition planning at all stages is critical to the development of an athlete. At certain stages, developing the vaardigheid is more important than competition. At later stages, the ability to compete becomes the focus. Jukskei is fortunate to have an abundance of competitions, but care must be taken to ensure that programs at each developmental stage follow an appropriate ratio of training-to-competition.
The domestic competitive and event calendar must support and be aligned with LTPD stages.  Different stages of development and different levels of participation have different requirements for the type, frequency and level of competition.  During the first 4 stages of LTPD  (i.e. all stages up to Training to Train), training and development take precedence over competitions and short-term success.  During the later stages participants need to experience a variety of competitive situations and perform well at high level events.

Stelsel Belyning en Integrasie
LTDO erken dat elke deelnemer se ontwikkeling beinvloed word deur ‘n verskeidenheid oefen omgewings wat hulle ervaar – soos ‘n klub of skool program, ontspanningsport, fisiese opvoedkundige programme en skool en selfs universiteit spanne– sowel as die aktiwiteote van hul plaaslike, streeks, provinsiale en nasionale assosiasies.  Om die deelnemer se ontwikkeling te optimaliseer vra die LTDO dat die verskillende groepe sa; saamwerk in die beste belang van die deelnemer, wat gesamentlike ondersteuning, duidelik in hul rolle en verantwoordelikhede en bewus van hoe hulle moet bydrae tot die atleet se ontwikkeling.

System Alignment and Integration
LTPD recognizes that each athlete’s development is affected by the variety of different training environments they experience – such as club programs, recreational sports, physical education programs, and school and university teams – as well as the activities of their local, regional, provincial and national associations.   To optimise player development, LTPD asks that these different groups and institutions work cooperatively to serve the best interests of the athletes, ensuring that they are mutually supportive, clear in their roles and responsibilities, and aware of how they contribute to athlete development.

Die 10 S’e van Afrigting en Prestasie

The 10 S’s of Training and Performance

Uithouvermoë
Die sensitiewe periode om stamina (uithouvermoë) te oefen is met die aanvang van die Peak Height Velocity (PHV)1, ook bekend as die volwassenheids groei versnelling.  Atlete benodig ‘n verhoogde fokus op aerobiese kapaciteit oefening soos hulle die PHV betreë, en dan behoort hulle progressief bekend gestel te word aan aerobiese krag soos hulle groei verminder.

Stamina (Endurance)
The sensitive period for training stamina occurs at the onset of Peak Height Velocity (PHV)1, commonly known as the adolescent growth spurt.  Athletes need increased focus on aerobic capacity training as they enter PHV, and they should be progressively introduced to aerobic power as their growth rate decelerates.

Krag
Daar is twee sensitiewe periodes vir opleibaarheid vir krag vir meisies: direk na PHV en gedurende die begin van menstruasie.  Seuns het een sensitiewe periode wat so 12 tot 18 maande na PHV begin.

Sterkte
There are two sensitive periods of trainability for strength in girls: immediately after PHV and during the onset of menarche. Boys have one sensitive period beginning 12 to 18 months after PHV.

Spoed
In beide seuns en meisies twee sensitiewe periodes vir opleibaarheid vir spoed.  Vir meisies is die eerste sensitiewe periode tussen ouderdomme 6-8 jaar, en die tweede periode tussen 11-13 jaar.  Vir seuns is die eerste sensitiewe periode tussen die ouderdomme van 7-9 jaar, en die tweede tussen 13-16 jaar.  Gedurende die eerste sensitiewe periode, moet oefening fokus op die ontwikkeling van lenigheid /ratsheid en vinnige reaksie; gedurende die tweede periode, moet oefening fokus op die ontwikkeling van die anaerobiese laktiese energie sisteem.

Speed
In both boys and girls, there are two sensitive periods of trainability for speed.  For girls, the first sensitive period occurs between ages 6-8 years, and the second period occurs between 11-13 years.  For boys, the first sensitive period occurs between ages 7-9 years, and the second period occurs between 13-16 years.  During the first sensitive period, training should focus on developing agility and quickness; during the second period, training should focus on developing the anaerobic lactic energy system.

Tegniese Vaardigheid
Meisies en seuns het beide een sensitiewe periode vir vaardigheidsopleiding.  Vir meisies, is die periode tussen die ouderdomme van 8-11 jaar, terwyl seuns tussen 9-12 jaar (Leer om te Oefen fase) dit ervaar.  Gedurende hierdie periode, jong atlete behoort hul fisiese geletterheid te ontwikkel – dit is bevoegdheid in die fundamentelele beweging en sport vaardigheid wat die fondasie van alle sport vorm.

Skill  - Technical
Girls and boys both have one sensitive period for skill training.  For girls, the period is between ages 8-11 years, while in boys it is 9-12 years (Learning to Train stage).  During this period, young athletes should be developing physical literacy – that is, competence in the fundamental movement and sport skills that form the foundation of all sports

Soepelheid
Die sensitiewe periode van opleibaarheid vir soepelheid is tussen die ouderdomme van 6-10 jaar in beide meisies en seuns.  Nietemin, moet spesiale aandag geskenk word aan buigbaarheid gedurende PHV.

Suppleness (Flexibility)
The sensitive period of trainability for suppleness occurs between ages 6-10 years in both girls and boys.  However, special attention should also be paid to flexibility during PHV.

Struktuur /statuur
Hierdie komponent beskryf die ses fases van groei in die menslike liggaam en koppel aan die sensitiewe periodes van die versnelde aanpassing by oefening.  Statuur (individuele lengte) word gemeet voor, gedurende, en na volwassewording om die ontwikkelings–ouderdom van die atleet te bepaal.  Met die volging van ontwikkelings–ouderdom, kan afrigters die sensitiewe periode bepaal vir vaardigheid verkryging en fisiese ontwikkeling (uithouvermoë, krag, spoed en buigbaarheid) en kan gepaardgaande aanpassings aan die oefenprogramme gemaak word.

Structure / Stature
This component describes the six stages of growth in the human body and links them to the sensitive periods of accelerated adaptation to training. Stature (individual height) is measured before, during, and after maturation to track the developmental age of the athlete. By tracking developmental age, coaches can identify the sensitive periods of skill acquisition and physical development (endurance, strength, speed and flexibility) and adjust training programs accordingly

Sielkunde
Sport is ‘n fisiese en verstandelike uitdaging. Die hanhawing van hoë vlakke van konsentrasie terwyl steeds ontspanne met die selfvertroue om sukses te behaal is ‘n vaardigheid vr langtermyn prestasie en enige sport. Met ‘mental toughness’ in oefening en kompetisie onder hoë druk omstandighede is veral belangrik vir suksesvolle uitvoering op die hoogste vlak van deelname.  Terselfdertyd, sal die verstandelike vaardigheid ook bydrae tot die alledaagse lewe.

(p)Sychology
Sport is a physical and mental challenge.  Maintaining high levels of concentration while remaining relaxed with the confidence to succeed is a skill essential to long-term performance in any sport.  Possessing ‘mental toughness’ while training and competing under extreme pressure and duress is especially important to success at the high performance level.  At the same time, these mental skills also enhance everyday life.

Lewensmiddele
Lewensmiddele handel oor verskeie komponente wat die liggaam voed, en daarmee die deelnemer voorberei vir die volume en intensiteit verwag vir optimale oefening. Lewensmiddele bestaan uit areas soos: voeding, hidrasie, rus, slaap, en regenerasie (herstel). Indien probleme met ooroefening of oor-kompetering nie ook lewensmiddele aanspreek nie, kan deelnemer uitbranding plaasvind.
Jukskei word in die son en meesal in die somer gespeel – sorg moet geneem word sodat alle voorbereidig getref word vir die langdurige blootstelling aan die son.

Sustenance
Sustenance recognizes a broad range of components that serve the central purpose of replenishing the body, thereby preparing the athlete for the volume and intensity required for optimal training. Sustenance addresses several areas: nutrition, hydration, rest, sleep, and regeneration.  As with problems in overtraining or over-competition, failure to address sustenance can lead to player burnout.
Jukskei is played in the sun and mostly in the summer – care must be taken to take all precautions that particpants do not suffer from exposure to the sun.

Skoling(Opvoeding, beroep en Familie/vriende)
Elke deelnemer se skool behoeftes moet in ag geneem word met die ontwerp van oefening en kompetisies.  Nie alleen moet die skolesport en fisiese opoedeingsprogramme van die skool in ag geneem word nie maar ook die akademiese lading en tydsberekening van eksamens.  Waar moontlik, moet oefenkampe en kompetisies met skool programme inskakel en nie daarmee bots nie.  Afrigters behoort die oorbelading van deelnemers te monitor ten opsigte van skool, eksamens, portuur groep, familie, an verhoudings, asook ‘n verhoogde oefening volume en intensiteit.  ‘n Goeie balans moet gahndhaaf word tussen alle faktore wat ‘n invloed uitoefen.

Schooling (Education, Career and Family/friends)

Each player’s school needs must be considered in the design of training and competition programs.  Not only should school sports and physical education classes be taken into account, but also academic loads and timing of exams.  When possible, training camps and competition tours should complement, not conflict with, the timing of major academic events at school.  Coaches should monitor potential overstress in their athletes resulting from schooling, exams, peer groups, family, and boyfriend or girlfriend relationships, as well as increased training volume and intensities.  A good balance needs to be established between all factors.

Sosio-kultureel
Sport aktiwiteite stel deelnemers bloot aan verskeie vorme van sosiale interaksie en stres, wat begin met hul deelname in die gemeenskap.  Moontlik kan die deelname hulle blootstel aan internasionale reis en multikulturele ervarings

Socio-Cultural

Sport activities expose players to various forms of social interaction and stress, beginning with their participation at the community level.  Eventually, their participation may also lead them to international travel and multicultural experiences if they pursue high-performance competition.

Ander oorwegings in oefening
Kinders, jeug en volwassenes kan na die sensitiewe periode vir spoed, vaardigheid, en soepelheid begin met die sport. Hierdie individue is afhanklik vir programme by skole, ontspanningsprogramme, en ander sporte om die kapasiteit van ontwikkeling te stimuleer.

Other Considerations in Trainability
Children, youth and adults may begin playing squash after the sensitive periods of trainability for speed, skill, and suppleness have past. These individuals are therefore dependent on schools, recreation programs, and other sports to stimulate development of these capacities.

Bou ‘n Pad:  Die Agt Fase LTDO (Speler Baan)

Building a Pathway:  The Eight Stage LTPD (Player Pathway

VOORGESTELDE DEELNAME / PROPOSED PARTICIPATION:

FASE

DEELNAME RëELS
TIPE KOMPETISIE

SEUNS / MANS

MEISIES/VROUE

AKTIEWE BEGIN
(ACTIVE START)
(4 - 6 jaar)

Aksie Jukskei Intreë reëls
15 minuut wedstryde

4 jr gooi bottels / miniatuur skeie oor 4m

4jr gooi bottels / miniatuur skeie oor 4m

5 jr gooi bottels / miniatuur skeie oor 5m

5jr gooi bottels / miniatuur skeie oor 5m

6 jr gooi bottels / miniatuur skeie oor 6m

6jr gooi bottels / miniatuur skeie oor 6m

FUNDAMENTELE
(FUNDAMENTALS)
(7 - 8 jaar)

Aksie Jukskei Intreë reëls
30 minuut wedstryde

7 jr gooi miniatuur skeie oor 7m

7jr gooi miniatuur skeie oor 7m

8 jr gooi miniatuur skeie oor 8m

8jr gooi miniatuur skeie oor 8m

LEER OEFEN
LEARN TO TRAIN
(9 – 11 jaar)

Aksie Jukskei Gevorderde reëls
30 minuut wedstryde

9 jr gooi skeie oor 9m

9 jr gooi skeie oor 9m

10 jr gooi skeie oor 10m

10 jr gooi skeie oor 10m

11 jr gooi skeie oor 11m

11 jr gooi skeie oor 11m

OEFEN OM TE OEFEN
(TRAIN TO TRAIN)
(12 – 14 jaar)

Jukskei reëls 30 – 45 minuut wedstryde

12 jr gooi skeie oor 12m

12 jr gooi skeie oor 12m

13 jr gooi skeie oor 13m

13 jr gooi skeie oor 13m

14 jr gooi skeie oor 13m

14 jr gooi skeie oor 12 m

LEER KOMPETEER
(LEARN TO COMPETE) (15 – 18 jaar)

Jukskei reëls 45 – 60 minuut wedstryde

15 jr gooi skeie oor 14m

14 jr gooi skeie oor 13 m

16 jr gooi skeie oor 14m

16 jr gooi skeie oor 13 m

17 jr gooi skeie oor 15m

17 jr gooi skeie oor 13 m

18 jr gooi skeie oor 15m

18 jr gooi skeie oor 13 m

OEFEN VIR KOMPETISIE
(TRAIN TO COMPETE)
(19 – 24 jaar)

Jukskei reëls 60 - 75 minuut wedstryde

o/25:
19 - 24 jr gooi skeie oor 16m

o/25
19 -24  jr gooi skeie oor 14 m

OEFEN OM TE WEN
(TRAIN TO COMPETE
)

Jukskei reëls
60 - 75 minuut wedstryde

o/30:
25 - 30 jr gooi skeie oor 16m

o/30
25 -30 jr gooi skeie oor 14 m

Senior mans:
31 - 44 jr gooi skeie oor 16m

Senior vroue:
31 - 44 jr gooi skeie oor 14m

(25 – 64 jaar)

Meester mans:
45 - 54 jr gooi skeie oor 15m

Meester vroue:
45 - 54 jr gooi skeie oor 13m

Groot Meester mans:
55 - 64 jr gooi skeie oor 14m

Groot Meester vroue:
55 - 64 jr gooi skeie oor 12m

LEWENSLANK AKTIEF
(ACTIVE FOR LIFE
(65 en ouer)

Jukskei reëls
45 - 60 minuut wedstryde

Veterane mans klas A:
65 - 69 jr gooi skeie oor 13m

Veterane vroue klas A:
65 - 69 jr gooi skeie oor 11m

Veterane mans klas B:
70 - 72 jr gooi skeie oor 12m

Veterane vroue klas B:
70 - 72 jr gooi skeie oor 10m

Veterane mans klas C:
73 en ouer gooi skeie oor 11m

Veterane vroue klas C:
73 en ouer gooi skeie oor 10m

 
 
VOORGESTELDE SENIOR AFSTANDE / PROPOSED SENIOR DISTANCES
60 jr>: Gooi afstand verander op dag van verjaarsdag
60yr> –Pitching distance changes on birthday
 
Back to content | Back to main menu